REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JAKISPADEK.PL

I. Pojęcia użyte w regulaminie.

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Ustawa u usługach detektywistycznych – ustawa z dnia 6 lipca 2001 r regulująca wykonywanie działalności detektywistycznej
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.jakispadek.pl.
 5. Sklep – sklep internetowy JAKISPADEK.PL to serwis internetowy dostępny pod www.jakispadek.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na raporty.
 6. Raport – dokument w formie elektronicznej możliwy do zakupu przez jakispadek.pl podsumuwujący wykonanie usługi detektywistycznej mającej na celu poszukiwanie majątku lub kwestii okołomajątkowej osoby zmarłej. Możliwość zakupu raportu oraz zakresu jego informacji prezentowany jest w Sklepie Internetowym. Poszukiwania informacji możliwe są na podstawie działalności detektywistycznej.
 7. Usługa – usługa inna niż Raport możliwa do zakupu na jakispadek.pl najczęściej wspierająca lub uzupełniająca wobec Raportu
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Raportów jako efekt poszukiwania informacji, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy WE INFORM YOU sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Raportów lub Usług.
 11. Osoba sprawdzana – osoba zmarła, wobec której Klient zamawia Raport majątkowy lub inny zakres informacji na jego temat, którego wynikiem będzie Raport.
 12. Odręcznie podpisany dokument zamówienia/umowy – to jednostronne zamówienie, jednostronna umowa oraz notatka odbioru danych osobowych jako integralna cześć umowy w elektronicznej wersji PDF wymagane do realizacji zamówienia. Dokument ten zostaje wysłany do Klienta na wskazany w zamówieniu adres e-mail z instrukcją dalszej realizacji
 13. Interes prawny – rozumiany jako możliwość zamówienia informacji o osobie zmarłej przez Sklep. Interesem prawnym dla Sklepu jest decyzja spadkowa (Klient jako potencjalny spadkobierca potrzebuje zdecydować odnośnie przyjęcia lub odrzucenia spadku po zmarłym), potrzeba starania się przez Klienta o zachowek od spadku po zmarłym, posiadanie wierzytelności wobec Osoby sprawdzanej (wierzyciel wobec osoby sprawdzanej lub spadkobiercy po osobie zmarłej), pełnomocnik lub opiekun prawny wobec spraw powyższych, detektyw lub inny interes prawny (w tym przypadku należy upewnić się czy interes prawny jest zasadny wysyłając zapytanie na info@jakispadek.pl.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.jakispadek.pl.
 2. Sklep internetowy, działający pod www.jakispadek.pl, prowadzony jest przez WE INFORM YOU sp. z o.o., ul. Grażyny Bacewicz 22, 58-506 Jelenia Góra, NIP: 6112830017 REGON: 526937633, KRS: 0001068931, kapitał zakładowy 5000 zł.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego.

 1. Dokonanie zakupu Raportu lub Usługi nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Zakupu dokonać może Klient, który posiada interes prawny (rozumiany jako możliwość zamówienia informacji o osobie zmarłej przez Sklep. Interesem prawnym dla Sklepu jest decyzja spadkowa (Klient jako potencjalny spadkobierca potrzebuje zdecydować odnośnie przyjęcia lub odrzucenia spadku po zmarłym), potrzeba starania się przez Klienta o zachowek od spadku po zmarłym, posiadanie wierzytelności wobec Osoby sprawdzanej (wierzyciel wobec osoby sprawdzanej lub spadkobiercy po osobie zmarłej), pełnomocnik lub opiekun prawny wobec spraw powyższych, detektyw lub inny interes prawny (w tym przypadku należy upewnić się czy interes prawny jest zasadny wysyłając zapytanie na info@jakispadek.pl).
 3. Klient zamawiając Raport i/lub Usługę deklaruje, że posiada interes prawny, by zamówić informacje zawarte w Raporcie
 4. Klient podając dane do zamówienia Raportu i/lub Usługi oświadcza, że dane są prawdziwe i dotyczą osoby zmarłej.
 5. Klient zamawiając Raport i/lub Usługę deklaruje, że w przesłanym odręcznie podpisanym dokumencie zamówienia/umowy podpisze się odręcznie i jest to jego własny podpis (patrz procedura zawarcia umowy sprzedaży).
 6. Jeśli klient posiada informacje własne na temat osoby zmarłej, powinien je podać przy przesyłaniu odręcznie podpisanego dokumentu zamówienia/umowy w treści maila lub w formie skanu lub zdjęcia. Aby zweryfikować posiadane przez zamawiającego informacje w zakresie zamówienia, należy spis tych informacji przesłać na etapie przesyłania zamówienia (np. w treści maila), a nie po przesłaniu gotowego raportu. Po przesłaniu gotowego raportu dodatkowe informacje spoza raportu będą płatne i traktowane jako osobne zlecenie. Te z zawartości raportu będziemy mogli doprecyzować lub wyjaśniać w cenie zamówienia. Należy również informować, jeśli doszło do zgłoszenia w banku zgonu osoby sprawdzanej.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, ze Raport przeznaczony jest wyłącznie dla niego i tym samym nie może być przekazywany osobom trzecim, publikowany, ani wykorzystywany w postępowaniu sądowym ani administracyjnym. Informacje z raportu są natomiast do pełnej dyspozycji zleceniodawcy, bez ujawniania w postępowaniach administracyjnych źródła informacji jakim jest Sklep. Klient wykorzystuje przekazane dane na własną odpowiedzialność. Sklep nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wiarygodność wykorzystanych źródeł informacji zawartych w raporcie, w tym teleinformatycznych baz danych w tym w sytuacji, gdy wierzyciel osoby sprawdzanej wyczyścił rejestry danych. Informacje oraz raporty, które zostaną sporządzone, mają charakter informacyjny i pomocniczy. Sklep nie odpowiada w jakikolwiek sposób za decyzje Klienta, które mogą być oparte na zamówionych informacjach. Raport realizowany jest w czasie podanym w zleceniu i może się różnić, ze względu na możliwości techniczne oraz sytuację polityczną, gospodarczą kraju czy też związaną z pandemią.
 8. Wszelkie dane i dokumenty uzyskane przez Sklep w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy są ściśle poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem podwykonawców Sklepu, za których działania i zaniechania ponosi on odpowiedzialność jak za własne w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, a w szczególności przez Ustawę. Sklep zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy źródeł informacji oraz okoliczności powierzonej przez Klienta sprawy, o których powziął wiadomość w związku z wykonywaniem Umowy. Powyższy obowiązek spoczywa także na wszystkich osobach, którym Sklep powierzył wykonywanie Usług. Sklep oraz osoby, którym Sklep powierzył wykonywanie usług detektywistycznych mogą zostać zwolnieni z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego.
 9. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
 11. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 13. Sklep ma obowiązek i możliwość potwierdzenia tożsamości Klienta. Tożsamość potwierdza się na podstawie przelewu bankowego (zgodność danych osoby z danymi na zamówieniu) lub na podstawie zdjęcia przedniej części dowodu osobistego (ze zdjęciem). Nie wymagana jest tylna część dowodu osobistego. Potwierdzenie tożsamości umożliwia ustawa o usługach detektywistycznych. O fakcie informuje się przy potwierdzeniu złożenia zamówienia w sklepie (informacja wysyłana na wskazany adres e-mail).

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.jakispadek.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Wybór zamawianych Raportów i/lub Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Raportu i/lub Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  Dane zamawiającego:
  a) imię i nazwisko / nazwa firmy
  b) adres
  c) e-mail
  d) telefon kontaktowy
  e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT
  f) informacji kim jest zamawiający wobec osoby sprawdzanej by potwierdzić interes prawny
  g) informacji w jakim celu potrzebny jest raport by określić interes prawny
  Dane osoby sprawdzanej:
  a) imię, drugie imię i nazwisko
  b) adres
  c) imiona rodziców
  d) PESEL
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złoż zamówienie”.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z WE INFORM YOU sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, dane do przelewu oraz wymagane przesłanie wypełnionego i odręcznie podpisanego dokumentu zamówienia/umowy, którą należy przesłać w formie elektronicznej (skan lub wyraźne zdjęcie wysłane na e-mail info@jakispadek.pl lub Whats’app na tel. +48793023535), a następnie papierowej pocztą tradycyjną.
 11. Klient przekaże do Sklepu dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowej realizacji Zlecenia i udzieli na piśmie stosownego pełnomocnictwa (zawarte w zamówieniu). Klient zobowiązuje się przekazać drogą poczty tradycyjnej wersję papierową odręcznie podpisanego dokumentu zamówienia/umowy na adres Sklepu w ciągu 30 dni od daty zamówienia/umowy, natomiast w ciągu 30 dni od daty przesłania gotowego raportu z zamówionymi informacjami Klient zobowiązuje się przesłać NOTATKĘ O PRZYJĘCIU DANYCH OSOBOWYCH (3 str. do ZAMÓWIENIA/UMOWY). W przypadku niedochowania powyższych zobowiązań opłaci karę umowną w wysokości 1000 zł. Przed wystawieniem faktury karnej nastąpią 3 przypomnienia, na etapie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, na etapie wysyłki Raportu oraz przed lub po upływie terminu. Termin może zostać przedłużony przy obopólnym uzgodnieniu.
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa Raportów i/lub Usług zakupionych w Sklepie Internetowym.

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, mogą być doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
  Rodzaje i ceny dostaw:
  a) Przesyłka raportu w wersji elektronicznej gratis
  b) Przesyłka raportu w wersji tradycyjnej Pocztą Polską
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 3. W przypadku niektórych Raportów i/lub Usług może wystąpić dopłata, zgodnie z przedstawioną ofertą (dotyczy w szczególności ustalenia spadkobierców, spadkodawców lub ustalenia członków rodziny osoby). Dopłata zależna jest od ilości ustalonych osób.
 4. Faktura na dopłatę zostanie przesłana po ustaleniu infomracji, ale przed wysyłka raportu. Po wysłaniu faktury i informacji o dopłacie Klientowi oraz dokonaniu opłaty przez Klienta Raport zostanie wysłany tak szybko, jak to tylko możliwe, bez zbędnej zwłoki.
 5. Dostawa Raportów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 6. Dostawa zamówionych Raportów w wersji papierowej opcjonalnie odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 7. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi ok. 7 dni roboczych lub zgodnie z ofertą Poczty Polskiej liczonych od daty wydania Klientowi raportu w wersji elektronicznej. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy zależny jest od kraju do którego zostanie wysłany Raport i może trwac do 30 dni.
 8. Klient po opłaceniu Zamówienia otrzyma na e-mail fakturę VAT w formie elektronicznej.

VI. Ceny i metody płatności w Sklepie Internetowym.

 1. Ceny Raportów i/lub Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość zapłaty
  a) przelewem na numer konta bankowego: PL 87 1870 1045 2078 1079 5380 0001, SWIFT: NESBPLPW.

VII. Prawo do odstąpienia od Umowy.

W przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)[dalej p.k.] w przypadku gdy nie dokonano zapłaty za Raport i/lub Usługę oraz gdy nie przesłano elektronicznej wersji odręcznie podpisanego dokumentu zamówienia/umowy Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia (art. 30 p. k.), bez podania przyczyny, a odstąpienie od umowy wywołuje takie skutki, jak gdyby umowa nie została zawarta.
W przypadku gdy doszło do zapłaty za usługę oraz przesłano elektroniczną wersję odręcznie podpisanego dokumentu zamówienia/umowy Klient oświadcza, że żąda rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy (art. 15 ust. 3/art. 21 ust. 2 p.k.) oraz, oświadcza, że został pouczony o utracie praw do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia przez zleceniobiorcę (art. 38 pkt 1 p. k.). Zleceniodawca akceptuje, że zlecenie zostanie wykonane według jego zindywidualizowanych potrzeb, w związku z czym po dokonaniu opłaty oraz przesłaniu elektronicznej wersji odręcznie podpisanego dokumentu zamówienia/umowy nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 3 p. k.).

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep dokona całkowitego anulowania zlecenia i nie będzie wymagana płatność oraz dostarczenie elektronicznej wersji odręcznie podpisanego dokumentu zamówienia/umowy. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności lub przesłania odręcznie podpisanego dokumentu zamówienia/umowy po 14 dniach zamówienie zostanie anulowane automatycznie. VIII. Prawo do reklamacji i zwrotów.

VIII. Prawo do reklamacji i zwrotów.

 1. W przypadku gdy zakupiony Raport i/lub Usługa jest niezgodny z umową lub posiada wady, Klient ma prawo złożyć reklamację w oparciu o:
  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu poprzez e-mail na adres info@jakispadek.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient, pod warunkiem okazania wadliwości produktu, ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny.
 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym wyjaśnieniem i dowodem na to, iż Raport i/lub Usługa sa wadliwe.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku, gdy źródła informacji są sprzeczne i niejednoznacznie wskazują na daną informację.
 9. Sklep nie ma obowiązku wskazywania źródeł informacji zgodnie z Ustawą o uługach detektywistycznych
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach gdy infomracje z przesłanego Raportu są niemożliwe do jednoznacznej interpretacji lub gdy Klient nie posiada jednoznacznego dowodu na wadę w Raporcie i/lub Usłudze.
 11. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

IX. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

 1. Warunkiem sfinalizowania zamówienia w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie po zakupie online i opłacie zamówienia przesłanie odręcznie podpisanego dokumentu zamówienia/umowy drogą elektroniczną (skan, zdjęcie wysłane na e-mail info@jakispadek.pl lub Whats’app na nr telefonu +48793023535).
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy.
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z Art. 28c. Zasady przetwarzania zebranych danych osobowych
  Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 oraz art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest WE INFORM YOU sp. z o.o., ul. Grażyny Bacewicz 22, 58-506 Jelenia Góra, NIP: 6112830017 REGON: 526937633, KRS: 0001068931. 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep. 6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta. 7. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych. Nie dotyczy to wystawionych faktur oraz odręcznie podpisanego dokumentu zamówienia/umowy, który przechowuje się w celach kontroli przez MSWiA sprawdzającego prawidłowość funkcjonowania działalności detektywistycznej. 8. Każdy użytkownik ma możliwość założenia konta na stronie Sklepu, aby monitorować status swojego zamówienia. W każdej chwili Klient może poprosić o wykasowanie konta poprzez poinformowanie Sklep drogą mailową na adres biuro@jakispadek.pl. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie konta ze Sklepu, dane Klienta zostaną niezwłocznie usunięte. 9. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem https://ustal.jakispadek.pl/regulamin.
Scroll to Top